Rammer og regler – for den afsluttende prøve på 4. semester.


Rammer og regler for præsentationsportfolien og prøven
Formålet med præsentationsportfolioen er bredt at dokumentere elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt (bek. § 20, stk. 3) og at vise elevens tilegnelse af kompetencemål inden for elevens beskæftigelsesprofil (bek. Bilag 3).

Præsentationsportfolien udgør grundlaget for den afsluttende prøve på Kombineret Ungdomsuddannelse og skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt.

Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio som grundlag for den afsluttende prøve
Eleven påbegynder arbejdet med sin præsentationsportfolio fire uger før prøven og har som led i undervisningen 2 uger til udarbejdelsen heraf. Det tilstræbes at prøven afholdes i juni eller december/januar, og prøven finder sted ved afslutningen af uddannelsen.

Eleven modtager vejledning frem til prøvens afholdelse. Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale fra elevens arbejdsportfolio.

Prøven afholdes som en mundtlig, individuel prøve, der tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio.

Prøveafvikling
Portfolioprøven afholdes som en mundtlig, individuel prøve, der tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio.

Der er ingen forberedelsestid. Eksaminationen varer 30 minutter inklusive votering og består af en samtale om elevens læringsudbytte (jf. de seks kompetencemål). Eksamen er en samtale mellem eksaminanden/eleven og dennes
vejleder/eksaminator og censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven/eksaminanden. Eksaminanden benytter sin præsentationsportfolio til at forklare og dokumentere de
opnåede kompetencer.

Prøvens faglige fokus
For den enkelte prøve gælder det, at det faglige fokus skal være inden for eksaminandens erhvervstema og tilhørende beskæftigelsesprofil. Eleven skal informeres om væsentlige mål og krav i prøven; information om eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier. Prøven rummer udfordringer

Eksaminationsgrundlaget
I henhold til Bekendtgørelsen er eksaminationsgrundlaget de særlige KUU-fag: arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære samt skoleforløb, værkstedsundervisning og erhvervstræningen i den kombinerede ungdomsuddannelse.

For den enkelte eksaminand udmøntes eksaminationsgrundlaget i præsentationsportfolioen, som skal dække de seks
kompetencemål nævnt ovenfor.

Bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier
Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af eksaminandens individuelle mundtlige præstation og præsentationsportfolien, herunder individuelle dele af gruppefremstillede elementer i præsentationsportfolien.

Bedømmelsen er en vurdering af, om eksaminanden i tilstrækkelig grad har tilegnet sig kompetencemålene, jf. § 3.
Præstationen bedømmes som bestået eller ikke bestået. Ved uenighed er censors bedømmelse afgørende.